3ds Max 8 : learning new features /

อนุศาสน์ สุวรรณพรหม

3ds Max 8 : learning new features / [book] อนุศาสน์ สุวรรณพรหม - ชลบุรี : พีรพล อริยรัตนา, 2548 - 241 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซ.ม

9749378741 420


ทรีดีเอส แม็กซ์ 8 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
คอมพิวเตอร์กราฟิก

TR 897.7 / อ226ส

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111