(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (2556-2559) /

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (2556-2559) / เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.1 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (2556-2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (2556-2559) เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [book] - กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, [2556?] - 46 หน้า ; 30 ซม.


สตรี--การศึกษา--ไทย
สตรี--การศึกษา

LA 1221 / ร399

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111