อารยสนทนา :

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

อารยสนทนา : สนทนาสองเราสู่สนทนาสาธารณะ / [book] เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย จำกัด, 2556 - vii, 194 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - ที่นี่อารยะ 3 12ขั้นสนทนา ปลดล็อคทุกปัญหา .

ดรรชนี

9786162052002


การเมือง--ปรัชญา
การสนทนา--แง่การเมือง
การสนทนา--แง่สังคม
การสนทนากลุ่ม


ไทย--การเมืองและการปกครอง

H 61.28 / ก768อ 2556

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111