ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก /

กีรติ กาญจนรินทร์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก / [book] กีรติ กาญจนรินทร์ - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2560 - 385 หน้า ; 26 ซม.

กองมรดก การตกทอดของทรัพย์มรดก

9786164040298 250.00


กฎหมาย--ไทย
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--มรดก
มรดก--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

K 805 / ก6958 2560

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111