ติดตั้งและปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์ Lunux สำหรับ Admin Linux โดยเฉพาะ /

ก่อกิจ วีระอาชากุล

ติดตั้งและปรับแต่งเซิร์ฟเวอร์ Lunux สำหรับ Admin Linux โดยเฉพาะ / ก่อกิจ วีระอาชากุล - กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2545 - 432 หน้า

ดัชนี

เริ่มต้นใช้งานลีนุกซ์ เตรียมพร้อมติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux การติดตั้งและลบโปรแกรม

9749067398 325 Bht.


ลีนุกซ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

QA 76.76.O63 / ก342ต 2545

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111