คู่มือติดตั้งและใช้งาน Linux

คู่มือติดตั้งและใช้งาน Linux - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น, 2542 - 318 หน้า,ภาพประกอบ ; 24 ซม

9747821648


ลีนุกซ์ (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)

QA 76.76.O63 / ค695ค 2542

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111