Your search returned 2 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
แนวคิดในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อการส่งออกของไทยในช่วง 2001-2010 กิตติ บุนนาค.

by กิตติ บุนนาค.

Source: การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) .

สินค้าตราร้านในประเทศไทย กลยุทธ์ โอกาส และปัจจัย นริศ ตัณฑะยานนท์.

by นริศ ตัณฑะยานนท์.

Source: สวนดุสิต. Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) .

Pages

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111