Refine your search

Your search returned 90 results.

Not what you expected? Check for suggestions
Sort
Results
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ : กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา / เฉลิมชนม์ แน่นหนา...[และคนอื่นๆ] [book]

by เฉลิมชนม์ แน่นหนา | กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 2/2554Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: L 591 ฉ416ก 2555.

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ / ฐาปณีย์ แสงสว่าง...[และคนอื่น ๆ]

by ฐาปณีย์ แสงสว่าง | ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ [ผู้วิจัยร่วม] | พิกุล เอกวรางกูร [ผู้วิจัยร่วม] | ภัทรพร แจ่มใส [ผู้วิจัยร่วม] | อัญชัญ โทนเดี่ยว [ผู้วิจัยร่วม] | ปิยพร แก้วภิรมย์ [ผู้วิจัยร่วม] | กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 41/2562Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2) Call number: ว.จ LC 3993.23 ฐ319ก 2562, .., SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LC 3993.23 ฐ319ก 2562.

การบรรยายทางวิชาการเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 1/2554Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LA 1251 ก459 2554.

การประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 14 = The 14th National Symposium on Education Research "วิจัยทางการศึกษา พลังพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" วันที่ 1-2 มิถุนายน2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11-13 กรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [book]

by การประชุมทางวิชาการการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ (ครั้งที่ 14 : กรุงเทพฯ : 2555) | กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 15/2555Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LB 2326.3 ก446 2555.

การพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการ สถานศึกษานิติบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 14/2555Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LB 2507 ก493 2556.

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ : รายงานการวิจัย [book]

by พิณสุดา สิริธรังศรี | ทิพย์อนงค์ เลื่อนพุควัฒน์ | อังคณา สำเภาประเสริฐ | กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 67/2551Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551Availability: Not available: Checked out (1).

การพัฒนาการเรียนรู้โดยผ่านคอมพิวเตอร์พกพา / อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ, วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์, นลิน ตุติยาพึงประเสริฐ [book]

by อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ | วิทิดา จงศุภชัยสิทธิ์ | นลิน ตุติยาพึงประเสริฐ | กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 58/2554Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554Other title: รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้โดยผ่านคอมพิวเตอร์พกพา.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LB 1028.5 อ623ก 2554.

การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ฉบับสรุป : รายงานประเมินผล [book]

by เสถียร ศรีบุญเรือง | กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 30/2552Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LB 2331.62 ส894ก 2552.

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกาครั้งที่ 4 [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 52/2552Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552Other title: Education for the 21 st century.Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LC 191.8.T5 ส691ก 2552.

ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 57/2552Edition: พิมพ์และปรับปรุงครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนันโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LA 1221 ข289 2554.

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 35/2555Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LB 2832.4.T5 ค696 2555.

คู่มือการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา / ชนิตา รักษ์พลเมือง [book]

by ชนิตา รักษ์พลเมือง | อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร | กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 29/2551Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: K 1401 ช153ค 2551, ...

คู่มือเรื่องการเตรียมการด้านการรับรอง พิธีการและการเยือนต่างประเทศ / ผู้เขียนและจัดทำเอกสาร, ศศิรัศม์ วีระไวทยะ ; ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการบรรยาย, วรัยพร แสงนภาบวร ... [และคนอื่น ๆ] [book]

by ศศิรัศม์ วีระไวทยะ | วรัยพร แสงนภาบวร | กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; 11/2555Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: BJ 2007.T5 ศ294ค 2555, ...

คู่มือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินตามโครงการวิจัยนานาชาติ (PISA และ TIMSS) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 45/2554Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2554Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1) Call number: LB 3051 ค695 2554.

แนวทางการเทียบโอนวุฒิการศึกษาความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศนิวซีแลนด์ : รายงานการวิจัย [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | วิชัย ฤกษ์ภูมิทัต | ศรีวรรณ ฤกษ์ภูมิทัต.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 74/2550Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: LB 1028 ส691น 2550.

บทบาทไทยในความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศด้านการศึกษา [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: สิ่งพิมพ์ สกศ ; อันดับที่ 70/2549Material type: Text Text; Format: print Publication details: กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2549Online access: เว็บไซต์ Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: L 591 ส691บ 2549.

บทวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาครูทั้งระบบและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาครูเพื่อคุณภาพผู้เรียน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ [book]

by กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Series: Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2) Call number: LB 2832.4.T5 บ129 2556, ...

Pages

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111