รายชื่อดิจิทัลไฟล์สารนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563-2564

This list contains 37 titles

การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย ไอทิล 4 กรณีศึกษา : บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จำกัด = Information technology customer service efficiency improvement with itil 4 case study : v enterprise service co., ltd.. / ธนาชัย อ้นภักดี

by ธนาชัย อ้นภักดี | ธนา สุขวารี [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT ธ243ก 2564.
การพยากรณ์การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยปัจจัยที่วัดได้จากภายนอกโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม = กนกภัณฑ์ โชติชะวารานนท์

by กนกภัณฑ์ โชติชะวารานนท์ | ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT ก124ก 2563.
การพัฒนาการแสดงผลภาพเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงูในประเทศไทย = The development of data visualization to educate about snakes in Thailand / ศุทธนะ นนทะเปาระยะ

by ศุทธนะ นนทะเปาระยะ | ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT ศ667ก 2563.
การพัฒนาการแสดงผลภาพเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรในประเทศไทย = Development of data visualization to acknowledge about herbs in Thailand / สุรวีร์ จิตรพิลา

by สุรวีร์ จิตรพิลา | ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT ส853ก 2563.
การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการทำสมาร์ตคอนแทร็กในระบบธุรกิจห้องเช่า = The development of digital platform for Smart Contract in Room Rental Business Systems / สถิระ เสงี่ยมทรัพย์

by สถิระ เสงี่ยมทรัพย์ | สุรชัย ทองแก้ว [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT ส185ก 2564.
การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับบริหารการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรภายใต้การกำกับดูแลของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ = Developing digital platform for education and training course management of civil defense officer lower than commissioned officer under of Naval Rating School, Directorate of Education and Training / ปภาวรินทร์ เสนะโลหิต

by ปภาวรินทร์ เสนะโลหิต | สุรศักดิ์ มังสิงห์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT ป164ก 2564.
การพัฒนาตัวแบบตั้งใจใช้ประกันภัยไซเบอร์ระดับบุคคลในประเทศไทย = Developing the model of intention to use cyber insurance at the individual level in Thailand / อคิราภ์ รวมจิตต์

by อคิราภ์ รวมจิตต์ | นวรัตน์ แซ่โค้ว [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT อ112ก 2564.
การพัฒนาระบบจัดการการจองห้องพักและบริการธุรกิจโฮมสเตย์ : กรณีศึกษาน้ำตกตายายโฮมสเตย์ = The development of guesthouse booking and service management system : case study of Namtok Tar Yay นฤมล พรรควัฒนชัย

by นฤมล พรรควัฒนชัย | สุรศักดิ์ มังสิงห์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT น276ก 2564.
การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลน์เซชันเพื่อแสดงข้อมูลพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของคนแต่ละช่วงวัย = Developing a data visualization system to show the behavior of Using Social Media in Each Age Group / วิภาวดี มีกัณหา

by วิภาวดี มีกัณหา | ปราลี มณีรัตน์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Text Text; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT ว655ก 2564.
การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชัน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในการสำรองอะไหล่ และสินค้า กรณีศึกษา บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จำกัด = Data visualization to support the management of spare parts and inventory case study : V Enterprise Service Co., Ltd / วศิน เรืองนิยม

by วศิน เรืองนิยม | ปราลี มณีรัตน์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT ว357ก 2564.
การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชั่นเพื่อการวิเคราะห์และการทำนายผลความสำเร็จ กรณีศึกษา : โครงการ Digital Lending ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร = The development of data visualizations for analyzing and predicting with key performance index case study : the digital lending project of bank for agriculture and agricultural cooperative / ณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์

by ณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์ | ปราลี มณีรัตน์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT ณ214ก 2564.
การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชั่นเพื่อการสนับสนุนการให้บริการสุขภาพ : กรณีศึกษาหน่วยงานบริการสุขภาพในประเทศ = Development data visualization system to support health service case study : health service organizations in Thailand / อภิรัฐ สุกิจบริหาร

by อภิรัฐ สุกิจบริหาร | ปราลี มณีรัตน์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT อ261ก 2563.
การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในข้อมูลยอดขายสินค้า = Developing of data visualization for products sales decision support system / พลเชษฐ์ รุ่งกิจวรเสียร

by พลเชษฐ์ รุ่งกิจวรเสียร | ปราลี มณีรัตน์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT พ439ก 2564.
การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชั่นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษากรมวิชาการเกษตร = Developing a data visualization system to support electronic document management case study of The Department of Agriculture / จุฑาทิพย์ วสุพันธ์

by จุฑาทิพย์ วสุพันธ์ | ปราลี มณีรัตน์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT จ623ก 2564.
การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์การตลาดขององค์กรประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = Developing of data visualization to support marketing strategic planning of e-commerce organizations / วรกานต์ เชื้อสิงห์

by วรกานต์ เชื้อสิงห์ | ปราลี มณีรัตน์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT ว181ก 2563.
การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชั่นเพื่อแสดงการออกหนังสืออนุญาตส่งออก พืชอนุรักษ์ กรณีศึกษาหน่วยงานสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร = Development data visualization system to demonstrate the issuing of the export permit of conserved plants case study : of plant varieties protection Office department of Agriculture / บังอร จันทร์ดี

by บังอร จันทร์ดี | ปราลี มณีรัตน์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT บ248ก 2564.
การพัฒนาระบบถามตอบอัตโนมัติ กรณีศึกษาส่วนงานซ่อมบำรุง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี = Development of chat bot system : a case study of maintenance section of National Telecom Public Company Limited, Suphanburi Province / นชธร วรรณพุฒ

by นชธร วรรณพุฒ | ธนา สุขวารี [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT น149ก 2564.
การพัฒนาวิชวลไลเซชันของผลการดำเนินงานทางการเงิน : กรณีศึกษากิจการโทรคมนาคมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The development of data visualization for financial performance case study : telecommunication company listed in the stock exchange of Thailand / เมธิยา กาศเกษม

by เมธิยา กาศเกษม | ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT ม737ก 2563.
การพัฒนาวิชวลไลเซชันสำหรับการวิเคราะห์และการทำนายผลความสำเร็จของการทำงานด้วยข้อมูลดัชนีประสิทธิภาพหลัก = Developing visualizations for analyzing and predicting work success with key performance index data / อัญชลี บัวเมืองเก่า

by อัญชลี บัวเมืองเก่า | สุรศักดิ์ มังสิงห์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT อ525ก 2563.
การพัฒนาวิชวลไลเซชันสำหรับแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ = A visualization development for displaying analysis of aquatic species sales data to support management / พิชชาพร สินธพานนท์

by พิชชาพร สินธพานนท์ | สุรศักดิ์ มังสิงห์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT พ638ก 2564.
การพัฒนาวิชวลไลเซชันเพื่อบริหารจัดการอพาร์ทเม้นท์ = The development of data visualization for apartment management / กฤษณะ จันทร์อยู่จริง

by กฤษณะ จันทร์อยู่จริง | ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT ก281ก 2563.
การพัฒนาวิชวลไลเซชันเพื่อแนะนำท่าโยคะบรรเทาอาการปวดสำหรับผู้สูงอายุ = Development of data visualization about yoga poses to relieve pain recommendation for elderly / ญาณิศา ตะนุสะ

by ญาณิศา ตะนุสะ | ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT ญ249ก 2563.
การพัฒนาสมาร์ตดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ในกรมสรรพสามิตโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ = The development of a smart digital platform for legal consultant in the excise department using artificial / พลอยทราย พรุเคราะห์

by พลอยทราย พรุเคราะห์ | นวรัตน์ แซ่โค้ว [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT พ451ก 2564.
การพัฒนาเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านการเงิน โดย CAMELS RATING MODEL สำหรับธุรกิจสหกรณ์ = Develop the camels rating model tool for cooperative / พิมพกานต์ ศรีน้อย

by พิมพกานต์ ศรีน้อย | ปราลี มณีรัตน์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT พ715ก 2564.
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อช่วยสนับสนุนในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาบริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด = The development of mobile applications to support human resource management case study of ITBT Corporation Company Limited / เสาวลักษณ์ จินทร

by เสาวลักษณ์ จินทร | ปราลี มณีรัตน์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT ส945ก 2563.
การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสำหรับวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคข้อเข่าเสื่อม = Mobile application development for analysing the risk of osteoarthritis / เบญญาภา ศรีสว่าง

by เบญญาภา ศรีสว่าง | สุรศักดิ์ มังสิงห์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT บ799ก 2563.
การพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ = Developing a Chatbot application for foreign remittance / พริมา สุขสอาด

by พริมา สุขสอาด | ปราลี มณีรัตน์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT พ425ก 2564.
การพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อแจ้งและตอบกลับข้อมูลการเรียน กรณีศึกษานักเรียยมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย = Development of chatbot application for notification and response the learning information a case study of the high school students (m.6) Rittiyawannalai School / อธิศ วิชัยศิริรัตน์

by อธิศ วิชัยศิริรัตน์ | สุรศักดิ์ มังสิงห์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT อ148ก 2564.
การพัฒนาแอปพลิเคชันไลน์แชทบอท สำหรับการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวในรูปแบบวันเดย์ทริปภายในจังหวัดสมุทรสาคร = Development of introducing tourist attractions and travel routes in the form of day trips within Samutsakhon Province line chatbot application / พงศ์พัทธ์ สวัสดิ์รักษากุล

by พงศ์พัทธ์ สวัสดิ์รักษากุล | ปราลี มณีรัตน์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT พ131ก 2564.
การพัฒนาแอปพลิเคชันไลน์แชทบอท สำหรับการให้คำแนะนำแก่ผู้ที่มีความสงสัยต่อการเสี่ยงที่จะมีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ = Development of line chatbot application for giving advice to people who suspected of being risk of sexual dysfunction / ชาติศิริ ศิลาแรง

by ชาติศิริ ศิลาแรง | สุรศักดิ์ มังสิงห์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT ช519ก 2563.
การวิเคราะห์คุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ดาต้าวิชวลไลเซชัน : กรณีศึกษาหน่วยงานควบคุมคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) = Mobile phone signal quality analysis using data visualization : a case study of the mobile phone signal quality control unit, national telecom public company limited / จุฬาลักษณ์ เดชวิจิตร์

by จุฬาลักษณ์ เดชวิจิตร์ | สุรศักดิ์ มังสิงห์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT จ684ก 2564.
การสร้างกรอบวัฒนธรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในองค์กรสำหรับการเปลี่ยนผ่านทางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ = Developing a cybersecurity culture framework in organization for cybersecurity transformation / ฐิติมา ภู่ห้อย

by ฐิติมา ภู่ห้อย | สุรชัย ทองแก้ว [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT ฐ351ก 2564.
การเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับบุคลากรในบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด = Strengthening cybersecurity awareness for personnel in aeronautical radio of Thailand co., ltd / สุทธิพันธุ์ ชวลิตเลขา

by สุทธิพันธุ์ ชวลิตเลขา | สุรชัย ทองแก้ว [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT ส773ก 2564.
ระบบแนะนำการตัดสินใจเพื่อการซื้อขายหุ้น สำหรับนักลงทุนมือใหม่ = Stock trading decision assistant system for new investor in stock investment / ภราดา สุขยิ่ง

by ภราดา สุขยิ่ง | ปราลี มณีรัตน์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT ภ195ร 2563.
ระบบโต้ตอบอัตโนมัติเพื่อการให้บริการองค์ความรู้ กรณีศึกษา สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม = Automated response systems for knowledge services case study of The office of the Permanent Secretary, Ministry of Culture / กิตติธัช ตระกูลแสง

by กิตติธัช ตระกูลแสง | ปราลี มณีรัตน์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT ก673ร 2564.
แอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการพัฒนาระบบสนับสนุนงานบริการคอมพิวเตอร์ = Chatbot application for the development of computer service support systems / วีรศักดิ์ ชวดนุช

by วีรศักดิ์ ชวดนุช | ปราลี มณีรัตน์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT ว837อ 2564.
แอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการให้บริการข้อมูลติดตั้งสายใยแก้วนําแสง : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส.ที.เอส. คอมมูนิเคชั่น = Chatbot application for the fiber optic installation information service : case study S.T.S Communication Limited Partnership / ศิวายุ เลิสเสรี

by ศิวายุ เลิสเสรี | ปราลี มณีรัตน์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS MS IT ศ555อ 2563.

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111