รายชื่อดิจิทัลไฟล์วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ปี 2561-2564

This list contains 45 titles

The development of students’chinese speaking skill using collaborative activities in Satriwithaya High School / Ouyang Tianting

by Ouyang, Tianting | Kanyarat Sriwisathiyakun [Advisor].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: Bangkok : Graduate College of Management, Sripatum University, 2019Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED O99D 2019.
A development of play-based learning through songs to improve Chinese vocabulary acquisition of kindergarten students in Thailand / Yiqian Yang

by Yiqian, Yang | Piboon Sukvijit [Advisor].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: Bangkok : Graduate College of Management, Sripatum University, 2021Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED Y56D 2021.
A study of active learning ativities in teaching Chinese vocabulary in Beaconhouse Yamsaard Rangsit School / Lin Lliling

by Lin, Liling | Waraporn Thaima [Advisor].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: Bangkok : Graduate College of Management, Sripatum University, 2019Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED L56S 2019.
A study of reading and writing skills hiragana and katakana by using Youtube teaching materials and flipped classroom for Thai students / Satomi Uchino

by Satomi, Uchino | Sirinthorn Sinjindawong [Advisor].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: Bangkok : Graduate College of Management, Sripatum University, 2021Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED S27S 2021.
A study of students’ achievement in teaching Chinese vocabulary for Thai students using teaching media / Xuelian Gong

by Xuelian, Gong | Waraporn Thaima [Advisor].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: Bangkok : Graduate College of Management, Sripatum University, 2019Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED X83S 2019.
A study of teaching design for information technology course based on steam education concept case study : Chinese Primary School / Yao Lu

by Yao, Lu | Kanyarat Sriwisathiyakun [Advisor].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: Bangkok : Graduate College of Management, Sripatum University, 2020Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED Y36S 2020.
Discovery learning enhance students’ perception of mathematics learning in primary school / Ruimin Huang

by Ruimin, Huang | Waraporn Thaima [Advisor].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: Bangkok : Graduate College of Management, Sripatum University, 2021Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED R84D 2021.
Exploring the usefulness of mobile assisted language in enhancing English vocabulary of first - year students at Sripatum University / Nika Karina Sarmiento

by Nika, Karina Sarmiento | Kriangkrai Satjaharuthai [Advisor].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: Bangkok : Graduate College of Management, Sripatum University, 2018Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED N54E 2018.
The development of Chinese character-based teaching using a blended-learning approach to enhance students’ Chinese character recognition ability in a Thai Bilingual School / Yanfu, Li

by Yanfu, Li | Piboon Sukvijit [Advisor].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: Bangkok : Graduate College of Management, Sripatum University, 2021Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED Y36D 2021.
The gamification in teaching English to grade 5 students of st, Roberts's international college in Bangkok,Thailand / Francis Galindez

by Galindez, Francis | Waraporn Thaima [Advisor].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: Bangkok : Graduate College of Management, Sripatum University, 2021Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED G34G 2021.
The suggestions for the anxiety of college students during covid-19 / Hao Yu

by Hao, Yu | Waraporn Thaima [Advisor].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: Bangkok : Graduate College of Management, Sripatum University, 2019Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED S36S 2019.
Using game - based learning in teaching Chinese for Thai students with basic Chinese level : a case study of Primary School Students in Thailand / Yan Simi

by Yan, Simi | Kanyarat Sriwisathiyakun [Advisor].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: Bangkok : Graduate College of Management, Sripatum University, 2018Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED Y26U 2018.
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือบูรณาการการอ่านและการเขียน (CIRC) ร่วมกับเทคนิคเกมมิฟิเคชันเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = The cooperative integrated reading and composition (CIRC) with gamification technique for development of spelling abilities of Prathom Suksa 4 students / อรศุภางศ์ คงพิทักษ์

by อรศุภางศ์ คงพิทักษ์ | ผุสดี กลิ่นเกษร [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED อ379ก 2564.
การจัดการเรียนรู้โดยใช้บุคคลต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม = Learning management by using role models to inspire and promote reading habits of first year undergraduate students, Chandrakasem Rajabhat University / อรรถวุฒิ มุขมา

by อรรถวุฒิ มุขมา | สิรินธร สินจินดาวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ M-ED อ363ก 2564.
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกออนไลน์เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนกลาง (Hanyu Pinyin) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น = Organizing active learning online activities to promote Madsrin Chinese Phonetics (Hanyu Pinyin) pronunciation of Prathomsuksa 4 students at holy redeemer northeastern region school Khon Kaen / ภาณุมาศ วิสียา

by ภาณุมาศ วิสียา | วราภรณ์ ไทยมา [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED ภ434ก 2563.
การพัฒนา SOFT SKILLS ในการทำงานสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต = The development of working SOFT SKILLS for undergraduate students, Phuket Rajabhat University / ธนกรณ์ ชัยธวัช

by ธนกรณ์ ชัยธวัช | สิรินธร สินจินดาวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ M-ED ธ132ก 2563.
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมความสามารถในการตัดต่อวิดิโอ ของกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี = The study of developing flipped classroom to enhance the video-editing skills of The Undergraduate Students / ฐปฑนรรฆ พานิช

by ฐปฑนรรฆ พานิช | สิรินธร สินจินดาวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED ฐ129ก 2564.
การพัฒนาการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารในครอบครัว = The development of a training model through online social networks to promote family communication skills / สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์

by สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ | สิรินธร สินจินดาวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2561Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED ส855ก 2561.
การพัฒนาการเขียนตัวอักษรจีน ผ่านกิจกรรมค่ายภาษาจีนแบบออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดตราด = The Development of Chinese Character Writing through Chinese Language Camp Activities by Online for Mathayomsuksa 5 students in Trat Province / ชนาธิป ประสาร

by ชนาธิป ประสาร | วราภรณ์ ไทยมา [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ M-ED ช149ก 2563.
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย เรื่อง การสร้างคำด้วยวิธีการสมาสแบบมีสนธิ โดยใช้เกมเป็นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน = The Thai language learning activities "creating words by santhi in the pali and sanskrit language" using game-based learning for development of learning achievement / คิดลึก สังข์สาลี

by คิดลึก สังข์สาลี | สิรินธร สินจินดาวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2561Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED ค439ก 2561.
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการวิถีพุทธด้วยบอร์ดเกม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ = The development of the integrated learning activities of buddhism through board games for Mathayomsuksa 4 Students at Watbowonniwet School / พระมหาวรุธ สันราษฎร์

by พระมหาวรุธ สันราษฎร์ | วราภรณ์ ไทยมา [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED พ358ก 2563.
การพัฒนากิจกรรมเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านวีดีทัศน์บันทึกกิจกรรมชีวิต โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว = The development of learning buddhist principle activities through video log (vlog) by family participation /

by พระครูใบฎีกา กฤษดา ไกรยะถา | วราภรณ์ ไทยมา [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2561Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED พ323ก 2561.
การพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โดยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้แบบไมโครเลิร์นนิ่ง = The development of digital intelligence for Mathayom Suksa 4 students of Sakolrajwittayanukul School using flipped classroom learning with Micro Learning / ปิยะพงษ์ ธรรมรักษ์

by ปิยะพงษ์ ธรรมรักษ์ | ผุสดี กลิ่นเกษร [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED ป622ก 2563.
การพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษด้วยเทคนิคการโค้ชเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน = The development of English communication ability through coaching techniques for preparedness for flight attendants selection / วิจิตรา โพธิ์ทองนาค

by วิจิตรา โพธิ์ทองนาค | สิรินธร สินจินดาวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED ว528ก 2564.
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน เรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร = The development of activity-based learning story of the historical method for grade 6 students the school is under the Bang Khen district office Bangkok / บุญลัดดา ปริสุทธ

by บุญลัดดา ปริสุทธ | ผุสดี กลิ่นเกษร [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED บ556ก 2563.
การพัฒนานิทานแอนิเมชั่นเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี = Animation story development to promote listening and speaking ability of child development centers under local government organization Bangplama district Suphanburi province / ธนัทพัชร์ อยู่โต

by ธนัทพัชร์ อยู่โต | ผุสดี กลิ่นเกษร [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED ธ212ก 2563.
การพัฒนาบอร์ดเกมคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น = The development a math Board Game to enhance mathematic skills of elementary educational students / สรวีย์ กรกชงาม

by สรวีย์ กรกชงาม | ผุสดี กลิ่นเกษร [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED ส341ก 2564.
การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องชนิดของคำไทยโดยใช้เทคนิคห้องเรียนกลับด้าน สำหรับนักศึกษาจีน ชั้นปีที่ 3 = Development of students' learning outcomes with learning activities package on the categories of Thai words using flipped classroom technique for the 3rd year Chinese students / แคทญาดา โกษา

by แคทญาดา โกษา | วราภรณ์ ไทยมา [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ M-ED ค919ก 2564.
การพัฒนาผลงานการออกแบบด้วยหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ ตามศาสตร์ฮวงจุ้ย = The development of design through a learning management course based on Feng Shui practice / ชลัคร์กมล ภวภัชชกุล

by ชลัคร์กมล ภวภัชชกุล | สิรินธร สินจินดาวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ M-ED ช236ก 2563.
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน บนเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง = The development of English grammar learning achievement using flipped classroom on web applications for high vocational certificate students / สุจินต์ พึ่งบุญเก่า

by สุจินต์ พึ่งบุญเก่า | วราภรณ์ ไทยมา [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED ส755ก 2563.
การพัฒนารูปแบบการสอนออนไลน์ด้วยการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก = The development of an online teaching pattern using self-directed learning for students of Kanchanabhishek Institue of Medical and Public Health Technology / นรเชษฐ์ กระดังงา

by นรเชษฐ์ กระดังงา | ผุสดี กลิ่นเกษร [อาจารย์ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ M-ED น215ก 2563.
การพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนรู้ไมโครเลิร์นนิ่ง เรื่องการคุมกำเนิด สำหรับผู้เรียนในกลุ่มของการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา = The development of micro-learning instructional media in contraception for students in non-formal education, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province / พฤกษ์ สวัสดี

by พฤกษ์ สวัสดี | สิรินธร สินจินดาวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ M-ED พ431ก 2563.
การพัฒนาสื่อมัลติมิเดียสำหรับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกวิชาการสนทนาภาษาไทย สำหรับนักศึกษาชาวจีน = A development of multimedia with active learning management in Thai conversation courses for Chinese students / กมลวรรณ เลิศสุวรรณ

by กมลวรรณ เลิศสุวรรณ | วราภรณ์ ไทยมา [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ M-ED ก137ก 2564.
การพัฒนาโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน หมู่บ้านเลิศอุบล เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร = A development of exercise program for elderly person at Loet Ubon Village Community / อัมพร พริกนุช

by อัมพร พริกนุช | สิรินธร สินจินดาวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED อ555ก 2562.
การศึกษาการป้องกันภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานและโรคอ้วนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน = A study of prevention of overweight and obesity by activity based learning / ภัทรนันท์ ไวทยกุล

by ภัทรนันท์ ไวทยกุล | สิรินธร สินจินดาวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED ภ366ก 2562.
การศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมภาษาต่างประเทศโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม = A study of participation in foreign languages activities by using activity-based learning for Sripatum University students / ภีมพัฒน์ วรโชติธีรวัชร์

by ภีมพัฒน์ วรโชติธีรวัชร์ | สิรินธร สินจินดาวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2561Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED ภ577ก 2561.
การศึกษาความพอใจในชีวิตจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจิตอาสาสำหรับสมาชิกธนาคารเวลา = A study of life satisfaction from process of knowledge sharing of volunteer activities for timebanks member / ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ

by ชัยฤทธิ์ อิ่มเจริญ | สิรินธร สินจินดาวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ M-ED ช426ก 2563.
การศึกษาผลการเรียนรู้การออกแบบอินโฟกราฟฟิกของนักเรียน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน = The study of student learning outcomes student infographic design using project based learning / สถาพร สาดแล่น

by สถาพร สาดแล่น | กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2562Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED ส182ก 2562.
การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยการประยุกต์ใช้โมบายแอปพลิเคชัน ในวิชาดาราศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ = A study of results of inquiry – based learning (5e) management using the mobile application on astronomy for Mathayom Suksa 5 Students, Triamudomsuksa Nomklao Samut Prakan School เอกลักษณ์ ผ่องใส

by เอกลักษณ์ ผ่องใส | วราภรณ์ ไทยมา [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED อ882ก 2563.
การศึกษาแนวทางส่งเสริมการเรียรู้ตลอดชีวิตของบุคลากรสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ = A study of promoting lifelong learning guidelines of officers in Chulabhorn Royal Academy / นิสากร เนตรเพ็ง

by นิสากร เนตรเพ็ง | ผุสดี กลิ่นเกษร [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED น695ก 2563.
การสร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียแบบภาพจำคำบัญชีพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยในสังกัดของสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3 = Creation of multimedia teaching materails in visual memory for basic accounting skills to develop early childhood reading under the office of primary education service area Suphanburi District 3 / วาสนา เกษประทุม

by วาสนา เกษประทุม | วราภรณ์ ไทยมา [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED ว491ก 2564.
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการชี้นำตนเองในการพัฒนาทักษะปฏิบัติท่ารำ สำหรับนักเรียนนาฏศิลป์ระดับอาชีวศึกษา = Designing Thai dramatic arts learning activities through the use of self - directed learning method to enhance Thai dancing routines skill for Thai dramatic arts students in vocational college / ชานนท์ อนันต์สลุง

by ชานนท์ อนันต์สลุง | ผุสดี กลิ่นเกษร [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: วพ M-ED ช521ก 2564.
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกส่งเสริมทักษะการเขียนเนื้อหาในสื่อวิดีโอไมโครเลิร์นนิง = Active learning activity design for promoting content writing skills in video microlearning media / ชยางกูร ภักดีพัฒนกุล

by ชยางกูร ภักดีพัฒนกุล | สิรินธร สินจินดาวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED ช194ก 2564.
ผลการพัฒนาการฝึกทักษะกีฬาเปตอง เทคนิคการตีชู้ติ้ง สำหรับเยาวชน = A study development of patanque skills on technic the shooting for youth / สาวิตรี ไชยเสนา

by สาวิตรี ไชยเสนา | สิรินธร สินจินดาวงศ์ [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2563Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED ส687ผ 2563.
หลักสูตรเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเทคนิคกิจกรรม การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = The curriculum development of social media literacy through integrated learning techique for Junior High School Students / ชนัญชิดา สุขทัศน์

by ชนัญชิดา สุขทัศน์ | ผุสดี กลิ่นเกษร [อาจารย์ที่ปรึกษา].

Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publication details: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2564Online access: View Full-text Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1) Call number: IS M-ED ช145ห 2564.

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111