กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน [สาขาวิชานิติศาสตร์]

This list contains 14 titles

กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: K 3840 ม747ก 2540 ล.2, ...
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ หน่วยที่ 1-8 by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14.
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550
Other title:
  • เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: K 3840 ม747ก 2550.
กฎหมายแรงงานสำหรับนักบริหาร / เกษมสันต์ วิลาวรรณ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: K 1741 ก813ก 2559.
การควบคุมอุบัติภัยและการส่งเสริมความปลอดภัย / มนัส ยอดคำ [book] by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (2)Call number: HV 675 ม271ก 2548, ... SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: HV 675 ม271ก 2548.
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม หน่วยที่ 1-15 : เอกสารการสอนชุดวิชา 97418 = Safety, occupational health and environment in industry / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557
Other title:
  • เอกสารการสอนชุดวิชาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: T 55.A2 ม246ค 2557, ...
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของการขนส่ง = Transport safety and environment / คำนาย อภิปรัชญาสกุล by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง , 2559
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (4)Call number: HE 147 ค357ค 2559, ... SPU Library, Khon Kaen campus (4)Call number: HE 147 ค357ค 2559, ... Not available: SPU Library, Khon Kaen campus: Checked out (1).
คู่มือการสอนรายวิชา 711405 กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / Occupational Health and Safety Law นันทพร บุตรบำรุง [book] by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: ชลบุรี : ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [ม.ป.ป]
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: K 3566 น156ค.
มาตรการทางกฎหมายในการจัดรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน = Legal measures concerning effective structure for managing occupationl health safety and environment conditions on working / รีเนตร สาระพงษ์ [book] by
Material type: Text Text; Format: print
Publication details: กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2545
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: ว.พ K 3566 ต173ม 2545.
รวมกฎหมายก่อสร้าง / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์ by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : พ.ศ.พัฒนา, 2564
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1)Call number: K 3538 ร155 2564. SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: K 3538 ร155 2564, ...
รวมกฎหมายโรงงาน ฉบับสมบูรณ์และความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2539
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (1)Call number: K 3840 ว695ร 2539.
วิศวกรรมความปลอดภัย สำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ = Safety engineering for IE / จิตรา รู้กิจการพานิช by
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
Other title:
  • วิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
  • Safety engineering for IE.
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (3)Call number: T 55 จ456ว 2561, ... SPU Library, Chonburi campus (3)Call number: T 55 จ456ว 2561, ...
วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 38
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2560
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1)Call number: T 55.A2 ว574ว 2560. SPU Library, Chonburi campus (3)Call number: T 55.A2 ว574ว 2560, ... Not available: SPU Library, Bangkok (Main Campus): Checked out (1).
วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน / วิฑูรย์ สิมะโชคดี by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 39.
Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction
Publication details: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2563
Availability: Items available for loan: SPU Library, Bangkok (Main Campus) (1)Call number: T 55.A2 ว574ว 2563. SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: T 55.A2 ว574ว 2563, ...
หลักกฎหมายอุตสาหกรรม ความปลอดภัย และสุขอนามัย by
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1
Material type: Text Text
Publication details: กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2538
Availability: Items available for loan: SPU Library, Chonburi campus (2)Call number: K 3840 ว659ห, ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111