3 Programs Publishing /

ธีรวัฒน์ จิตต์เนื่อง.

3 Programs Publishing / (ข้อความเหนือชื่อเรื่อง) รวมสุดยอดโปรแกรมสำหรับออกแบบสิ่งพิมพ์ ธีรวัฒน์ จิตต์เนื่อง, ณาตยา ฉาบนาค, ภุชชงค์ เกวียกกุทัณฑ์ - กรุงเทพฯ : ทีมงาน A2/Active Advnace,, 2548 - D-R, 569 หน้า : ภาพประกอบ

ทำความรู้จักกับโปรแกรม Photoshop--เริ่มต้นทำงาน--การควบคุมมุมมอง และการใช้เส้นกริด--การเคลื่อนย้ายและปรับแต่งรูปทรงของภาพ--การเลือกพื้นที่ทำงาน (Selection)--การใช้สีและเครื่องมือ Painting tool--การแก้ไขและการตกแต่งภาพ (Retouch)--การปรับแต่งสีให้รูปภาพ--การใช้่งาน Layer--การทำงานของแชนแนล (Channel)--การทำงานของเส้่นพาท (Paths)--การสร้างตัวอักษร (Text)--การใช้งาน History palette--การใช้งาน Filter--การใช้งาน File brower--การใช้คำสั่ง Action

9749331753 495 Bht


อโดบี โฟโตช็อบ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
อโดบี เพจเมกเกอร์
คอมพิวเตอร์กราฟิก

T 385 / ธ647ป 2548

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111