Courses

Courses
Name Dept. Course # Section Term Instructors Notes
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC LABORATORY) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า BCS315 ภาคการศึกษาที่ 2
สัญญา คูณขาว
เอกชัย ดีศิริ
เติมพงษ์ ศรีเทศ
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (PRINCIPLES OF ELECTRICAL ENGINEERING I) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG201 ภาคการศึกษาที่ 2
ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1(ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY. I) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG202 ภาคการศึกษาที่ 2
ชัยรัตน์ วิสุทธิรัตน์
ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี
วงจรไฟฟ้า 1 (ELECTRIC CIRCUITS I) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG211 ภาคการศึกษาที่ 2
ปรากฤต เหลี่ยงประดิษฐ์
วงจรไฟฟ้า 2 (ELECTRIC CIRCUITS II) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG212 ภาคการศึกษาที่ 2
พศวีร์ ศรีโหมด
ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า (ELECTRIC CIRCUITS LABORATORY) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG213 ภาคการศึกษาที่ 2
ปรากฤต เหลี่ยงประดิษฐ์
สัญญา คูณขาว
กฤษฎา ไทยวัฒน์
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 1 (ENGINEERING ELECTRONIC I) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG214 ภาคการศึกษาที่ 2
ปรากฤต เหลี่ยงประดิษฐ์
ดิจิตอลและระบบสมองกลฝังตัวสําหรับอุตสาหกรรม (DIGITAL AND EMBEDED SYSTEM FOR INDUSTRIAL APPLICATION) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG223 ภาคการศึกษาที่ 1
เสมา พัฒน์ฉิม
ปฏิบัติการดิจิตอลและระบบสมองกลฝังตัวสําหรับอุตสาหกรรม (DIGITAL AND EMBEDED SYSTEM FOR INDUSTRIAL APPLICATION LABORATORY) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG224 ภาคการศึกษาที่ 2
เติมพงษ์ ศรีเทศ
เสมา พัฒน์ฉิม
หญิง แซ่โค้ว
ระบบควบคุม (CONTROL SYSTEMS) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG301 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชชากร เฮงศรีธวัช
ปฏิบัติการระบบควบคุม (CONTROL SYSTEMS LABORATORY) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG302 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชชากร เฮงศรีธวัช
วรพงษ์ ไพรินทร์
กฤษฎา ไทยวัฒน์
เครื่องมือและการวัดทางไฟฟ้า (ELECTRICAL INSTRUMENTS AND MEASUREMENTS) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG311 ภาคการศึกษาที่ 2
เอกชัย ดีศิริ
ปฏิบัติการการวัดทางไฟฟ้า (MEASUREMENT SYSTEMS LABORATORY) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG312 ภาคการศึกษาที่ 2
สัญญา คูณขาว
เอกชัย ดีศิริ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 1 (ELECTROMAGNETIC FIELDS I) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG331 ภาคการศึกษาที่ 2
สำเริง ฮินท่าไม้
เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 (ELECTRICAL MACHINES I) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG341 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชชากร เฮงศรีธวัช
ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า (ELECTRICAL MACHINES LABORATORY) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG342 ภาคการศึกษาที่ 2
ชัยรัตน์ วิสุทธิรัตน์
กษิเดช ทิพย์อมรวิวัฒน์
วิชิต เครือสุข
ระบบไฟฟ้ากําลัง (ELECTRIC POWER SYSTEMS) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG351 ภาคการศึกษาที่ 2
พศวีร์ ศรีโหมด
การออกแบบระบบหุ่นยนต์ (ROBOTIC SYSTEM DESIGN) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG360 ไม่ระบุ
เสมา พัฒน์ฉิม
หลักการสื่อสาร (PRINCIPLES OF COMMUNICATION) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG371 ภาคการศึกษาที่ 1
เอกชัย ดีศิริ
การออกแบบระบบโดยใช้พีแอลซี (SYSTEM DESIGN USING PLC) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG407 ภาคการศึกษาที่ 2
เอกชัย ดีศิริ
เติมพงษ์ ศรีเทศ
กฤษฎา ไทยวัฒน์
อิเล็กทรอนิกส์กําลัง (POWER ELECTRONICS) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG442 ภาคการศึกษาที่ 2
นิมิต บุญภิรมย์
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า (กําลัง) (ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY (POWER)) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG451 ภาคการศึกษาที่ 2
พศวีร์ ศรีโหมด
สำเริง ฮินท่าไม้
ภรชัย จูอนุวัฒนกุล
การออกแบบระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM DESIGN) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG453 ภาคการศึกษาที่ 2
สำเริง ฮินท่าไม้
โรงผลิตไฟฟ้าและสถานีย่อย (POWER PLANT AND SUBSTATION) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG454 ภาคการศึกษาที่ 2
พศวีร์ ศรีโหมด
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง (HIGH VOLTAGE ENGINEERING) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG455 ภาคการศึกษาที่ 2
สำเริง ฮินท่าไม้
การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง (POWER SYSTEM PROTECTION) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า EEG458 ภาคการศึกษาที่ 2
สำเริง ฮินท่าไม้
แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3(CALCULUS FOR ENGINEER 3) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมไฟฟ้า MAT215 ภาคการศึกษาที่ 2
กษิเดช ทิพย์อมรวิวัฒน์
ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี
วิชิต เครือสุข
เขียนแบบวิศวกรรม(ENGINEERING DRAWING) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมเครื่องกล EGR102 ภาคการศึกษาที่ 2
ไพจิตร ผาวัน
จาตุรงค์ เพชรขาว
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ (MATERIALS TESTING LABORATORY) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมเครื่องกล EGR212 ภาคการศึกษาที่ 1
จักรพันธ์ กัณหา
วรพจน์ พันธุ์คง
พัฒนพงศ์ อริยสิทธิ์
ทีปกร คุณาพรวิวัฒน์
กลศาสตร์วิศวกรรม 2 (ENGINEERING MECHANICS II) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมเครื่องกล EGR222 ภาคการศึกษาที่ 2
เผชิญ จันทร์สา
สัมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล (SEMINAR IN MECHANICAL ENGINEERING) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมเครื่องกล MEG204 ภาคการศึกษาที่ 1
ธกร วสุโภคิน
เทพฤทธิ์ ทองชุบ
กลศาสตร์ของวัสดุ (MECHANICS OF MATERIALS) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมเครื่องกล MEG223 ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยา พันธุ์เจริญศิลป์
ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล (FLUID MECHANICS LABORATORY) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมเครื่องกล MEG303 ไม่ระบุ
อภิรักษ์ สวัสดิ์กิจ
วรพจน์ พันธุ์คง
ทีปกร คุณาพรวิวัฒน์
ปฏิบัติการยานยนต์ (AUTOMOTIVE LABORATORY) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมเครื่องกล MEG304 ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยา พันธุ์เจริญศิลป์
ปรีชา มะหะหมัด
ถวัลย์ มะลิซ้อน
เผชิญ จันทร์สา
มณเฑียร แก่นสน
จาตุรงค์ เพชรขาว
รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์
ปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน (THERMODYNAMICS AND HEAT TRANSFER LABORATORY) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมเครื่องกล MEG305 ไม่ระบุ
วรพจน์ พันธุ์คง
ทีปกร คุณาพรวิวัฒน์
ปฏิบัติการพลศาสตร์และระบบควบคุม (DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมเครื่องกล MEG306 ภาคการศึกษาที่ 2
ธกร วสุโภคิน
วสก วิชญ์สันต์กุล
เด่นชัย วรเดชจำเริญ
สมเกียรติ โสะหาบ
กลศาสตร์เครื่องจักรกล (MECHANIC OF MACHINERY) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมเครื่องกล MEG320 ภาคการศึกษาที่ 1
เผชิญ จันทร์สา
อุณหพลศาสตร์ 1 (THERMODYNAMICS I) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมเครื่องกล MEG331 ภาคการศึกษาที่ 2
อภิรักษ์ สวัสดิ์กิจ
การออกแบบเครื่องจักรกล 1 (MECHANICAL DESIGN I) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมเครื่องกล MEG341 ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยา พันธุ์เจริญศิลป์
การออกแบบเครื่องจักรกล 2 (MECHANICAL DESIGN II) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมเครื่องกล MEG342 ภาคการศึกษาที่ 2
เกียรติศักดิ์ สกุลพันธ์
มูฮำมัด ทรงชาติ
จาตุรงค์ เพชรขาว
ปฏิบัติการออกแบบเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์ (COMPUTER AIDED MACHINE DESIGN LABORATORY) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมเครื่องกล MEG343 ภาคการศึกษาที่ 1
เกียรติศักดิ์ สกุลพันธ์
มูฮำมัด ทรงชาติ
สถาพร นันทพานิชย์
กลศาสตร์ของไหล 1 (FLUID MECHANICS 1) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมเครื่องกล MEG371 ภาคการศึกษาที่ 2
เกียรติศักดิ์ สกุลพันธ์
การถ่ายเทความร้อน (HEAT TRANSFER) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมเครื่องกล MEG372 ภาคการศึกษาที่ 2
เทพฤทธิ์ ทองชุบ
การทําความเย็นและการปรับอากาศ (REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมเครื่องกล MEG434 ภาคการศึกษาที่ 2
เทพฤทธิ์ ทองชุบ
วิศวกรรมโรงจักรต้นกําลัง (POWER PLANT ENGINEERING) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมเครื่องกล MEG437 ภาคการศึกษาที่ 1
อภิรักษ์ สวัสดิ์กิจ
การสั่นสะเทือนทางกล (MECHANICAL VIBRATIONS) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมเครื่องกล MEG452 ภาคการศึกษาที่ 1
เด่นชัย วรเดชจำเริญ
นวพล กลางทัพ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ (AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมเครื่องกล MEG453 ภาคการศึกษาที่ 2
เด่นชัย วรเดชจำเริญ
เครื่องยนต์สันดาปภายใน (INTERNAL COMBUSTION ENGINES) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมเครื่องกล MEG461 ภาคการศึกษาที่ 1
เผชิญ จันทร์สา
การเรียนรู้วิศวกรรมโยธาด้วยโครงงาน 1(PROJECT-BASED LEARNING IN CIVIL ENGINEERING 1) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG111 ภาคการศึกษาที่ 1
ชลัท พงษ์สุข
ชิษณุ อัมพรายน์
สุรพันธ์ สันติยานนท์
การเรียนรู้วิศวกรรมโยธาด้วยโครงงาน 2 (PROJECT-BASED LEARNING IN CIVIL ENGINEERING 2) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG210 ภาคการศึกษาที่ 2
ชิษณุ อัมพรายน์
สุรพันธ์ สันติยานนท์
กําลังวัสดุ 1 (STRENGTH OF MATERIALS I) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG211 ภาคการศึกษาที่ 2
คมวุธ วิศวไพศาล
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ (MATERIAL TESTING LABORATORY) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG212 ภาคการศึกษาที่ 2
ปฐมทัศน์ โพธิ์เงิน
คมวุธ วิศวไพศาล
ทฤษฎีโครงสร้าง (THEORY OF STRUCTURES) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG215 ภาคการศึกษาที่ 2
ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (APPLIED MATHEMATICS) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG222 ไม่ระบุ
คมวุธ วิศวไพศาล
ชลศาสตร์ (HYDRAULICS) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG251 ภาคการศึกษาที่ 2
สุรพันธ์ สันติยานนท์
โยธิน มัชฌิมาดิลก
ปฏิบัติการชลศาสตร์ (HYDRAULICS LABORATORY) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG252 ภาคการศึกษาที่ 2
ชิษณุ อัมพรายน์
วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์
วิศวกรรมสํารวจ (ENGINEERING SURVEYING) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG271 ภาคการศึกษาที่ 2
ชิษณุ อัมพรายน์
ปฏิบัติการสํารวจ (SURVEYING FIELD WORK) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG272 ภาคการศึกษาที่ 2
ชลัท พงษ์สุข
ปฐมทัศน์ โพธิ์เงิน
ชิษณุ อัมพรายน์
การเรียนรู้วิศวกรรมโยธาด้วยโครงงาน 3 (PROJECT-BASED LEARNING IN CIVIL ENGINEERING 3) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG310 ไม่ระบุ
ไพจิตร ผาวัน
เทคโนโลยีคอนกรีต (CONCRETE TECHNOLOGY) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG311 ไม่ระบุ
ปฐมทัศน์ โพธิ์เงิน
ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีต (CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG312 ไม่ระบุ
ปฐมทัศน์ โพธิ์เงิน
สุรพันธ์ สันติยานนท์
การวิเคราะห์โครงสร้าง (STRUCTURAL ANALYSIS) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG317 ภาคการศึกษาที่ 2
ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก (DESIGN OF TIMBER AND STEEL STRUCTURES) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG326 ภาคการศึกษาที่ 2
ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก (TIMBER AND STEEL DESIGN PRACTICE) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG327 ภาคการศึกษาที่ 2
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE DESIGN) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG328 ภาคการศึกษาที่ 2
ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์
ปฏิบัติการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (REINFORCED CONCRETE DESIGN PRACTICE) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG329 ภาคการศึกษาที่ 2
ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์
ปฐพีกลศาสตร์ (SOIL MECHANICS) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG333 ไม่ระบุ
ชัชวาลย์ พูนลาภพานิช
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ (SOIL MECHANICS LABORATORY) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG334 ภาคการศึกษาที่ 1
ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์
ชัชวาลย์ พูนลาภพานิช
วิศวกรรมฐานราก (FOUNDATION ENGINEERING) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG335 ภาคการศึกษาที่ 2
ชัชวาลย์ พูนลาภพานิช
อุทกวิทยา (HYDROLOGY) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG351 ไม่ระบุ
วริสรา เลิศไพฑูรย์พันธ์
ระบบอาคารและการก่อสร้าง (BUILDING SYSTEMS AND CONSTRUCTION) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG406 ภาคการศึกษาที่ 2
ไพจิตร ผาวัน
วิศวกรรมการทาง (HIGHWAY ENGINEERING) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG441 ภาคการศึกษาที่ 2
ชิษณุ อัมพรายน์
วิศวกรรมชลศาสตร์ (HYDRAULIC ENGINEERING) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG451 ภาคการศึกษาที่ 2
สุรพันธ์ สันติยานนท์
วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ (CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโยธา CEG480 ภาคการศึกษาที่ 2
ไพจิตร ผาวัน
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล (MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมอุตสาหการ IEG301 ภาคการศึกษาที่ 2
จักรพันธ์ กัณหา
ทีปกร คุณาพรวิวัฒน์
วรพจน์ พันธุ์คง
การวิจัยการดําเนินงาน 1 (OPERATIONS RESEARCH I) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมอุตสาหการ IEG311 ภาคการศึกษาที่ 1
สุพัฒตรา ศรีญาณลักษณ์
การวางแผนและการควบคุมการผลิต (PRODUCTION PLANNING AND CONTROL) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมอุตสาหการ IEG312 ภาคการศึกษาที่ 2
สุพัฒตรา ศรีญาณลักษณ์
ความน่าจะเป็นและสถิติสําหรับวิศวกร (PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERS) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมอุตสาหการ IEG320 ภาคการศึกษาที่ 1
จักรพันธ์ กัณหา
กระบวนการผลิต (MANUFACTURING PROCESSES) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมอุตสาหการ IEG321 ภาคการศึกษาที่ 2
จักรพันธ์ กัณหา
วิศวกรรมความปลอดภัย (SAFETY ENGINEERING) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมอุตสาหการ IEG332 ไม่ระบุ
จักรพันธ์ กัณหา
ชวลิต มณีศรี
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (STATISTICAL QUALITY CONTROL) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมอุตสาหการ IEG333 ภาคการศึกษาที่ 1
ชวลิต มณีศรี
การศึกษางานในอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL WORK STUDY) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมอุตสาหการ IEG351 ภาคการศึกษาที่ 1
สุพัฒตรา ศรีญาณลักษณ์
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL PLANT DESIGN) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมอุตสาหการ IEG423 ภาคการศึกษาที่ 2
สุพัฒตรา ศรีญาณลักษณ์
ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ (INDUSTRIAL ENGINEERING LABORATORY) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมอุตสาหการ IEG441 ภาคการศึกษาที่ 2
จักรพันธ์ กัณหา
ทีปกร คุณาพรวิวัฒน์
วรพจน์ พันธุ์คง
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ (INDUSTRIAL ENGINEERING PROJECT PREPARATION) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมอุตสาหการ IEG491 ไม่ระบุ
วรพจน์ พันธุ์คง
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ (INDUSTRIAL ENGINEERING PROJECT) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมอุตสาหการ IEG492 ไม่ระบุ
วรพจน์ พันธุ์คง
เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ (INDUSTRIAL ENGINEERING PRE-COOPERATIVE EDUCATION) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมอุตสาหการ IEG498 ภาคการศึกษาที่ 2
วรพจน์ พันธุ์คง
การทัศนศึกษาและสัมมนาด้านโลจิสติกส์ (LOGISTICS FIELD TRIP AND SEMINAR) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมโลจิสติกส์ LSE380 ภาคการศึกษาที่ 2
พัฒนพงศ์ อริยสิทธิ์
กฎระเบียบ และมาตรฐานด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรม (REGULAR AND STANDARDS OF INDUSTRIAL LOGISTICS) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์ LSE401 ภาคการศึกษาที่ 2
พัฒนพงศ์ อริยสิทธิ์
คณิตศาสตร์วิศวกรรม(ENGINEERING MATHEMATICS) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมระบบราง EGI111 ภาคการศึกษาที่ 1
ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี
วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกร (FUNDAMENTAL SCIENCES FOR ENGINEERS) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมระบบราง EGI112 ภาคการศึกษาที่ 1
ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ
มณีรัตน์ เกตุไสว
แนะนําระบบราง (INTRODUCTION TO RAILWAY SYSTEM) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมระบบราง REG201 ภาคการศึกษาที่ 1
ชวลิต มณีศรี
ความปลอดภัยทางวิศวกรรมระบบราง (RAILWAY ENGINEERING SAFETY) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมระบบราง REG202 ภาคการศึกษาที่ 2
จักรพันธ์ กัณหา
ชวลิต มณีศรี
การจัดการระบบราง (RAILWAY SYSTEM MANAGEMENT) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมระบบราง REG301 ไม่ระบุ
ชวลิต มณีศรี
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในการปฏิบัติการทางราง (ENGINEERING ECONOMICS IN RAILWAY OPERATION) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมระบบราง REG302 ภาคการศึกษาที่ 2
ชวลิต มณีศรี
พื้นฐานการวิจัยดําเนินงานในระบบราง (OPERATION RESEARCH FUNDAMENTAL) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมระบบราง REG303 ภาคการศึกษาที่ 2
สุพัฒตรา ศรีญาณลักษณ์
ชวลิต มณีศรี
ปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบราง 1 (RAILWAY TECHNOLOGY LABORATORY 1) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมระบบราง REG381 ภาคการศึกษาที่ 2
ชวลิต มณีศรี
ปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบราง 3 (RAILWAY TECHNOLOGY LABORATORY 3) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมระบบราง REG383 ภาคการศึกษาที่ 2
ชวลิต มณีศรี
ฝึกงานวิศวกรรมวิศวกรรมระบบราง (RAILWAY ENGINEERING PRACTICE) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมระบบราง REG390 ไม่ระบุ
ชวลิต มณีศรี
การบริหารโครงการระบบราง (RAILWAY PROJECT MANAGEMENT) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมระบบราง REG401 ภาคการศึกษาที่ 2
ชวลิต มณีศรี
การจัดการการบํารุงรักษาสําหรับระบบราง (RAILWAY MAINTENANCE MANAGEMENT) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมระบบราง REG402 ภาคการศึกษาที่ 2
สุพัฒตรา ศรีญาณลักษณ์
ชวลิต มณีศรี
โครงงานวิศวกรรมระบบราง 1 (RAILWAY ENGINEERING PROJECT 1) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมระบบราง REG491 ไม่ระบุ
ชวลิต มณีศรี
โครงงานวิศวกรรมระบบราง 2 (RAILWAY ENGINEERING PROJECT 2) บางเขน. คณะวิศวกรรมศาสตร์. วิศวกรรมระบบราง REG492 ไม่ระบุ
ชวลิต มณีศรี
ธุรกิจระหว่างประเทศในโลกของการเปลี่ยนแปลง บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. ธุรกิจระหว่างประเทศ ITB231 ภาคการศึกษาที่ 2
สุธินี มงคล
ธุรกิจระหว่างประเทศเชิงเปรียบเทียบ บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. ธุรกิจระหว่างประเทศ ITB361 ภาคการศึกษาที่ 1
ธนิยา คันธหัตถี
สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. ธุรกิจระหว่างประเทศ ITB472 ภาคการศึกษาที่ 1
การจัดการธุรกิจการบินเบื้องต้น บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. การจัดการธุรกิจการบิน ABM209 ภาคการศึกษาที่ 2
กฤษสกุล เจตนะวิบูลย์
ภาษาอังกฤษเพื่อความพร้อมสําหรับอาชีพการบิน บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. การจัดการธุรกิจการบิน ABM333 ภาคการศึกษาที่ 1
การจัดการธุรกิจสายการบินสมัยใหม่ บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. การจัดการธุรกิจการบิน ABM359 ภาคการศึกษาที่ 2
กฤษสกุล เจตนะวิบูลย์
เตรียมสหกิจศึกษาการจัดการธุรกิจการบิน บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. การจัดการธุรกิจการบิน ABM498 ภาคการศึกษาที่ 1
กฤษสกุล เจตนะวิบูลย์
สหกิจศึกษาการจัดการธุรกิจการบิน บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. การจัดการธุรกิจการบิน ABM499 ไม่ระบุ
กฤษสกุล เจตนะวิบูลย์
การจัดการและการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. บริหารธุรกิจ BUS111 ภาคการศึกษาที่ 2
ณัฐธยาน์ ตรีผลา
ศิระ สัตยไพศาล
กฤษสกุล เจตนะวิบูลย์
เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. บริหารธุรกิจ BUS199 ภาคการศึกษาที่ 2
วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์
การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางธุรกิจ บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. บริหารธุรกิจ BUS204 ภาคการศึกษาที่ 2
รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร
ศิระ สัตยไพศาล
ภานุมาส ทองสุขดี
หลักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจดิจิทัล บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. บริหารธุรกิจ BUS205 ไม่ระบุ
การจัดการการดําเนินงานทางธุรกิจและอีอาร์พี บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. บริหารธุรกิจ BUS207 ไม่ระบุ
ศิระ สัตยไพศาล
พลวัตทางการตลาด บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. บริหารธุรกิจ BUS211 ภาคการศึกษาที่ 1
นภดล พิมสาร
การจัดการและพฤติกรรมองค์กร บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. บริหารธุรกิจ BUS228 ไม่ระบุ
สุวรรณี รุ่งจตุรงค์
หลักการจัดการและการตลาด บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. บริหารธุรกิจ BUS229 ภาคการศึกษาที่ 1
ชัยสรรค์ รังคะภูติ
การเป็นผู้ประกอบการ บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. บริหารธุรกิจ BUS331 ภาคการศึกษาที่ 2
นิตยา ศรีจันทร์อินทร์
กฤษสกุล เจตนะวิบูลย์
ธรรมนูญ วิศิษฏ์ศักดิ์
ธุรกิจระหว่างประเทศเชิงเปรียบเทียบ บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. บริหารธุรกิจ ITB361 ภาคการศึกษาที่ 1
ธนิยา คันธหัตถี
หลักการตลาด บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. บริหารธุรกิจ MKT210 ภาคการศึกษาที่ 2
กิ่งแก้ว พรอภิรักษสกุล
รวิภา อัครจินดานนท์
การวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. บริหารธุรกิจ MKT321 ภาคการศึกษาที่ 1
บรินดา ศัลยวุฒิ
แบรนด์เมเนจเม้นท์ บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. บริหารธุรกิจ MKT323 ภาคการศึกษาที่ 1
สุเมธ สันติกุล
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. บริหารธุรกิจ MKT324 ภาคการศึกษาที่ 1
กิ่งแก้ว พรอภิรักษสกุล
บรินดา ศัลยวุฒิ
การจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ MGT357 ภาคการศึกษาที่ 1
อรนิษฐ์ แสงทองสุข
วิชิต อู่อ้น
นวัตกรรมและการพัฒนาแนวคิดธุรกิจ บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ MGT370 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชิต อู่อ้น
กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
การจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ MGT386 ภาคการศึกษาที่ 1
ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์
วิชิต อู่อ้น
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ MGT387 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชิต อู่อ้น
ศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสารทางธุรกิจ บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ MGT388 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชิต อู่อ้น
กลยุทธ์การตัดสินใจทางธุรกิจ บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ MGT390 ภาคการศึกษาที่ 2
ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์
สัมมนาทางการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. การบริหารและการจัดการสมัยใหม่ MGT423 ภาคการศึกษาที่ 2
อุทัยรัตน์ เมืองแสน
เส้นทางของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. การตลาดดิจิทัล MKT212 ภาคการศึกษาที่ 2
บรินดา ศัลยวุฒิ
การสื่อสารและการตลาดดิจิทัล บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. การตลาดดิจิทัล MKT301 ไม่ระบุ
สุเมธ สันติกุล
การวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. การตลาดดิจิทัล MKT321 ภาคการศึกษาที่ 1
บรินดา ศัลยวุฒิ
การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. การตลาดดิจิทัล MKT322 ภาคการศึกษาที่ 2
บรินดา ศัลยวุฒิ
แบรนด์เมเนจเม้นท์ บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. การตลาดดิจิทัล MKT323 ภาคการศึกษาที่ 1
สุเมธ สันติกุล
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. การตลาดดิจิทัล MKT324 ภาคการศึกษาที่ 1
กิ่งแก้ว พรอภิรักษสกุล
บรินดา ศัลยวุฒิ
การตลาดในเครือข่ายสังคม บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. การตลาดดิจิทัล MKT353 ไม่ระบุ
สุเมธ สันติกุล
เตรียมสหกิจศึกษาการตลาด บางเขน. คณะบริหารธุรกิจ. การตลาดดิจิทัล MKT498 ไม่ระบุ
กิ่งแก้ว พรอภิรักษสกุล
บรินดา ศัลยวุฒิ
กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB102 ภาคการศึกษาที่ 2
ทัชชภร มหาแถลง
หลักกฎหมายเอกชน บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB104 ภาคการศึกษาที่ 1
ทัชชภร มหาแถลง
หลักกฎหมายมหาชน (PRINCIPLE OF PUBLIC LAW) บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB106 ภาคการศึกษาที่ 1
เอกพงษ์ สารน้อย
กฎหมายอาญาหลักทั่วไป บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB123 ภาคการศึกษาที่ 2
สุภัสสร ภู่เจริญศิลป์
เจียมจิต สุวรรณน้อย
เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านนิติศาสตร์ บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB199 ภาคการศึกษาที่ 2
สุภัสสร ภู่เจริญศิลป์
พิทยา ไชยมหาพฤกษ์
นิติกรรมและสัญญา (JURISTIC ACTS AND CONTRACTS LAW) บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB201 ภาคการศึกษาที่ 1
เจียมจิต สุวรรณน้อย
ช้องนาง วิพุธานุพงษ์
นิติ เนื่องจำนงค์
กฎหมายว่าด้วยหนี้ (OBLIGATION LAW) บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB202 ภาคการศึกษาที่ 1
เจียมจิต สุวรรณน้อย
กฎหมายว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB203 ภาคการศึกษาที่ 2
ช้องนาง วิพุธานุพงษ์
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ (BUSINESS ORGANIZATION LAW) บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB209 ภาคการศึกษาที่ 1
ทัชชภร มหาแถลง
กฎหมายแรงงาน และการประกันสังคม บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB214
สุภัสสร ภู่เจริญศิลป์
เอกเทศสัญญา 1 (SPECIFIC CONTRACTS 1) บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB218 ภาคการศึกษาที่ 2
พิทยา ไชยมหาพฤกษ์
เอกเทศสัญญา 2 บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB219 ภาคการศึกษาที่ 2
สุภัสสร ภู่เจริญศิลป์
กฎหมายอาญา 2 บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB221 ภาคการศึกษาที่ 2
สุภัสสร ภู่เจริญศิลป์
กฎหมายอาญา 3 บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB222 ภาคการศึกษาที่ 2
กฎหมายลักษณะมรดก (SUCCESSION LAW) บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB301 ภาคการศึกษาที่ 2
พิทยา ไชยมหาพฤกษ์
กฎหมายลักษณะครอบครัว (FAMILY LAW) บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB303 ภาคการศึกษาที่ 2
สุภัสสร ภู่เจริญศิลป์
กฎหมายค้ําประกัน จํานอง จํานํา และหลักประกันทางธุรกิจ (LAW RELATED SURETYSHIP, MORTGAGE, PLEDGE AND BUSINESS SECURITY) บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB305 ภาคการศึกษาที่ 2
ทัชชภร มหาแถลง
กฎหมายว่าด้วยตราสารเปลี่ยนมือ (NEGOTIABLE INSTRUMENTS LAW) บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB307 ภาคการศึกษาที่ 2
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB314 ภาคการศึกษาที่ 2
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (CRIMINAL PROCEDURE CODE) บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB320 ภาคการศึกษาที่ 1
สุภัสสร ภู่เจริญศิลป์
ช้องนาง วิพุธานุพงษ์
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (CIVIL PROCEDURE CODE) บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB330 ภาคการศึกษาที่ 1
สุภัสสร ภู่เจริญศิลป์
ช้องนาง วิพุธานุพงษ์
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB336 ภาคการศึกษาที่ 1
ช้องนาง วิพุธานุพงษ์
กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน (LAW OF EVIDENCE) บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB341 ภาคการศึกษาที่ 2
กฎหมายล้มละลาย (BANKRUPTCY LAW) บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB350 ภาคการศึกษาที่ 2
กฎหมายปกครอง บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB404 ภาคการศึกษาที่ 1
ตรีเพชร์ จิตรมหึมา
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB406 ภาคการศึกษาที่ 1
สุภัสสร ภู่เจริญศิลป์
ช้องนาง วิพุธานุพงษ์
กฎหมายภาษีอากร (LAW ON TAXATION) บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB408 ภาคการศึกษาที่ 1
พิทยา ไชยมหาพฤกษ์
การใช้และการตีความกฎหมาย (APPLICATION AND INTERPRETATION OF LAWS) บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB410 ภาคการศึกษาที่ 2
สุภัสสร ภู่เจริญศิลป์
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (LAW OF INTERNATIONAL TRADE) บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB414 ภาคการศึกษาที่ 1
ทัชชภร มหาแถลง
วิชาการว่าความ ศาลจําลองและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB457 ภาคการศึกษาที่ 2
เตรียมสหกิจศึกษานิติศาสตร์ (LAW PRE-COOPERATIVE EDUCATION) บางเขน. คณะนิติศาสตร์. ไม่ระบุ LLB498 ภาคการศึกษาที่ 1
สุภัสสร ภู่เจริญศิลป์
ทัชชภร มหาแถลง
การบัญชีขั้นกลาง 1 บางเขน. คณะบัญชี. ไม่ระบุ ACT211 ภาคการศึกษาที่ 2
รมิดา คงเขตวณิช
เบญจพร โมกขะเวส
การบัญชีขั้นกลาง 2 บางเขน. คณะบัญชี. ไม่ระบุ ACT212 ภาคการศึกษาที่ 2
รองเอก วรรณพฤกษ์
สุวรรณี รุ่งจตุรงค์
เบญจพร โมกขะเวส
การบัญชีขั้นสูง 1 บางเขน. คณะบัญชี. ไม่ระบุ ACT311 ภาคการศึกษาที่ 2
พรรณทิพย์ อย่างกลั่น
การบัญชีต้นทุน 2 บางเขน. คณะบัญชี. ไม่ระบุ ACT315 ภาคการศึกษาที่ 2
จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์
อุปพันธ์ ทวีผล
การจัดการการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน บางเขน. คณะบัญชี. ไม่ระบุ ACT316 ภาคการศึกษาที่ 2
จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บางเขน. คณะบัญชี. ไม่ระบุ ACT331 ไม่ระบุ
ภูดิท ไชยผล
การสอบบัญชี บางเขน. คณะบัญชี. ไม่ระบุ ACT341 ภาคการศึกษาที่ 1
อุปพันธ์ ทวีผล
การตรวจสอบภายใน บางเขน. คณะบัญชี. ไม่ระบุ ACT342 ภาคการศึกษาที่ 1
อุปพันธ์ ทวีผล
การวิจัยทางการบัญชี บางเขน. คณะบัญชี. ไม่ระบุ ACT351 ภาคการศึกษาที่ 1
รองเอก วรรณพฤกษ์
พรรณทิพย์ อย่างกลั่น
ภาษาอังกฤษเพื่อการบัญชี บางเขน. คณะบัญชี. ไม่ระบุ ACT352 ไม่ระบุ
จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์
โครงสร้างทางการเงินและการลงทุน บางเขน. คณะบัญชี. ไม่ระบุ ACT363 ไม่ระบุ
เบญจพร โมกขะเวส
การบัญชีสําหรับผู้ประกอบการ บางเขน. คณะบัญชี. ไม่ระบุ ACT371 ไม่ระบุ
จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์
การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ บางเขน. คณะบัญชี. ไม่ระบุ ACT373 ไม่ระบุ
สุวรรณี รุ่งจตุรงค์
การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บางเขน. คณะบัญชี. ไม่ระบุ ACT413 ไม่ระบุ
รองเอก วรรณพฤกษ์
รมิดา คงเขตวณิช
การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ บางเขน. คณะบัญชี. ไม่ระบุ ACT415 ไม่ระบุ
พรรณทิพย์ อย่างกลั่น
การตรวจสอบการประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์ บางเขน. คณะบัญชี. ไม่ระบุ ACT431 ไม่ระบุ
ชัยสรรค์ รังคะภูติ
การใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบบัญชี บางเขน. คณะบัญชี. ไม่ระบุ ACT436 ไม่ระบุ
ชัยสรรค์ รังคะภูติ
ระบบเสียงภาษาอังกฤษ (ENGLISH SOUND SYSTEM) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ EBC210 ไม่ระบุ
โสมพิทยา อบรม
ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ (ENGLISH GRAMMAR AND USAGE บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ EBC222 ภาคการศึกษาที่ 1
พัชราพร รัตนวโรภาส
ณัฐกานต์ เดียวตระกูล
ถาวร ทิศทองคำ
การแปลทางธุรกิจ (BUSINESS TRANSLATION) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ EBC226 ภาคการศึกษาที่ 1
สุพักตรา ศรีเจริญ
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (ENGLISH READING SKILLS DEVELOPMENT) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ EBC227 ภาคการศึกษาที่ 1
สุทธิชา เพชรวีระ
ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (ENGLISH READING AND WRITING SKILLS FOR COMMUNICATION 1) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ EBC228 ภาคการศึกษาที่ 1
ถิรนันท์ วงศ์วิวัฒน์
สุทธิชา เพชรวีระ
ทักษะการฟังและการพูดทางธุรกิจ (BUSINESS LISTENTING AND SPEAKING) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ EBC231 ภาคการศึกษาที่ 1
พัชราพร รัตนวโรภาส
สุพักตรา ศรีเจริญ
วิลาสินี ดาราฉาย
oscar jr. malicad
nika sarmiento
การอ่านเชิงวิเคราะห์ทางภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (ANALYTICAL READING IN ENGLISH BUSINESS COMMUNICATION) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ EBC316 ไม่ระบุ
ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์
วิลาสินี ดาราฉาย
oscar jr. malicad
nika sarmiento
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม (ENGLISH FOR HOTEL BUSINESS) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ EBC333 ไม่ระบุ
พัชราพร รัตนวโรภาส
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (WRITING FOR ENGLISH BUSINESS COMMUNICATION) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ EBC340 ภาคการศึกษาที่ 1
ถาวร ทิศทองคำ
ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์
วิลาสินี ดาราฉาย
oscar jr. malicad
nika sarmiento
การเตรียมตัวเพื่อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ (PREPARATION FOR ENGLISH PROFICIENCY TESTS) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ EBC411 ไม่ระบุ
สละ แย้มมีกลิ่น
สุวิมล คนไว
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการฟังและการพูดธุรกิจระดับสูง (JAPANESE FOR ADVANCED BUSINESS LISTENING AND SPEAKING) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ JBC432 ไม่ระบุ
Takemura Hiroharu
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเจรจาธุรกิจ (JAPANESE FOR BUSINESS NEGOTIATION) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ JBC434 ไม่ระบุ
ศิลปะและวัฒนธรรมจีน (CHINESE ARTS AND CULTURE) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ CBC201 ภาคการศึกษาที่ 1
xiao shanshan
การฟังและการพูดภาษาจีน (CHINESE LISTENING AND SPEAKING) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ CBC211 ภาคการศึกษาที่ 1
ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์
ทักษะการอ่านภาษาจีน (CHINESE READING SKILLS) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ CBC214 ไม่ระบุ
xiao shanshan
ทักษะการเขียนและไวยากรณ์จีน (BASIC CHINESE GRAMMAR WRITING SKILLS) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ CBC216 ภาคการศึกษาที่ 1
Jun Li
วิวัฒนาการตัวอักษรจีน (CHINESE CHARACTERS EVOLUTION) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ CBC217 ภาคการศึกษาที่ 1
Jun Li
ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์
สัทศาสตร์ภาษาจีน (CHINESE PHONETICS) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ CBC218 ไม่ระบุ
ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์
ภาษาจีนเพื่อการนําเสนอทางธุรกิจ (CHINESE FOR BUSINESS PRESENTATION) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ CBC332 ภาคการศึกษาที่ 1
Jun Li
ภาษาจีนเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ (CHINESE FOR BUSINESS NEGOTIATION) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ CBC431 ภาคการศึกษาที่ 1
ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์
ภาษาญี่ปุ่น 1(JAPANESE 1) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ JBC121 ภาคการศึกษาที่ 1
Aki Takahashi
ณัฐชัย ศรีเอี่ยม
Takemura Hiroharu
ภาษาญี่ปุ่น 2 (JAPANESE 2) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ JBC122 ภาคการศึกษาที่ 1
จักรพันธ์ จตุพรพันธ์
ภาษาญี่ปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม (JAPANES SOCIETY AND CULTURE) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ JBC221 ภาคการศึกษาที่ 1
ณัฐชัย ศรีเอี่ยม
จักรพันธ์ จตุพรพันธ์
ภาษาญี่ปุ่น 3 (JAPANESE 3) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ JBC222 ภาคการศึกษาที่ 2
Aki Takahashi
เสียงและระบบเสียงภาษาญี่ปุ่น (JAPANESE PHONETICS AND PHONOLOGY) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ JBC223 ไม่ระบุ
Takemura Hiroharu
การฟังและการพูดธุรกิจด้วยภาษาญี่ปุ่น (BUSINESS JAPANESE LISTENING AND SPEAKING) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ JBC224 ภาคการศึกษาที่ 1
Yasumasa Mori
ณัฐชัย ศรีเอี่ยม
การอ่านภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BUSINESS JAPANESE READING) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ JBC225 ภาคการศึกษาที่ 1
จักรพันธ์ จตุพรพันธ์
การเขียนเกี่ยวกับธุรกิจด้วยภาษาญี่ปุ่น (BUSINESS JAPANESE WRITING) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ JBC227 ภาคการศึกษาที่ 1
Aki Takahashi
วัฒนธรรมองค์กรและการทํางานแบบญี่ปุ่น (JAPANES CORPORATE CULTURE AND WORK STYLE) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ JBC229 ภาคการศึกษาที่ 1
จักรพันธ์ จตุพรพันธ์
ภาษาญี่ปุ่น 4 (JAPANESE 4) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ JBC311 ภาคการศึกษาที่ 1
ณัฐชัย ศรีเอี่ยม
Takemura Hiroharu
การสื่อสารทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม (CROSS-CULTURAL BUSINESS COMMUNICATION) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ JBC321 ภาคการศึกษาที่ 1
ณัฐชัย ศรีเอี่ยม
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริหารจัดการ (JAPANESE FOR MANAGEMENT) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ JBC332 ภาคการศึกษาที่ 1
Yasumasa Mori
จักรพันธ์ จตุพรพันธ์
การแปลภาษาญี่ปุ่นธุรกิจระดับสูง (ADVANCED BUSINESS JAPANESE TRANSLATION) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ JBC333 ไม่ระบุ
จักรพันธ์ จตุพรพันธ์
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม (JAPANESE FOR HOTEL) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ JBC341 ไม่ระบุ
Aki Takahashi
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการอ่านและการเขียนเชิงวิจารณ์ธุรกิจ (JAPANESE FOR BUSINESS CRITICAL READING AND WRITING) บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ JBC431 ภาคการศึกษาที่ 1
Yasumasa Mori
Aki Takahashi
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการนําเสนอธุรกิจ (JAPANESE FOR BUSINESS PRESENTATION บางเขน. คณะศิลปศาสตร์. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ JBC433 ไม่ระบุ
Aki Takahashi
ณัฐชัย ศรีเอี่ยม
หลักการสื่อสารออนไลน์ (PRINCIPLES OF COMMUNICATION FOR ONLINE MEDIA) บางเขน. คณะนิเทศศาสตร์. การออกแบบสื่อสารออนไลน์ OCM101 ภาคการศึกษาที่ 2
ศศิภัทร อัมพวรรณ
จิตรา วรรณสอน
กราฟิกสำหรับการออกแบบสื่อสารออนไลน์ บางเขน. คณะนิเทศศาสตร์. การออกแบบสื่อสารออนไลน์ OCM221 ภาคการศึกษาที่ 1
ชุมพล มียิ่ง
ภาพยนตร์และวิทยุ-โทรทัศน์ดิจิทัล (DIGITAL FILM AND BROADCASTING) บางเขน. คณะนิเทศศาสตร์. ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล CMM262 ภาคการศึกษาที่ 2
วรรณี งามขจรกุลกิจ
การเขียนบทภาพยนตร์และการเล่าเรื่อง (SCREENWRITING AND STORYTELLING FOR FILM) บางเขน. คณะนิเทศศาสตร์. ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล FDM209 ภาคการศึกษาที่ 1
ชาญวิทย พรหมพิทักษ์
การออกแบบภายใน 1 (INTERIOR DESIGN 1) บางเขน. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. การออกแบบภายใน IND112 ภาคการศึกษาที่ 2
ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์
ขวัญพร บุนนาค
พื้นฐานการออกแบบ (DESIGN FUNDAMENTAL) บางเขน. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. การออกแบบภายใน IND134 ภาคการศึกษาที่ 2
นภัส วัฒโนภาส
การยศาสตร์กับการออกแบบภายใน (ERGONOMICS IN INTERIOR DESIGN) บางเขน. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. การออกแบบภายใน IND135 ภาคการศึกษาที่ 1
อานนท์ พรหมศิริ
วาดเส้นพื้นฐาน (BASIC DRAWING) บางเขน. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. การออกแบบภายใน IND138 ภาคการศึกษาที่ 1
ณัฐวุฒิ กิ่งตระการ
ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์
หลักการเขียนแบบ (PRINCIPLE OF DRAFTING) บางเขน. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. การออกแบบภายใน IND139 ภาคการศึกษาที่ 1
ขวัญพร บุนนาค
นภัส วัฒโนภาส
องค์ประกอบศิลป์ (COMPOSITION OF ART) บางเขน. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. การออกแบบภายใน IND140 ภาคการศึกษาที่ 1
ณัฐวุฒิ กิ่งตระการ
ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์
ประวัติศิลปะตกแต่งตะวันตก (HISTORY OF WESTERN ART DECORATION) บางเขน. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. การออกแบบภายใน IND143 ภาคการศึกษาที่ 1
ชานนท์ วาสิงหน
ศิลปะตกแต่งแบบไทย (THAI ART DECORATION) บางเขน. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. การออกแบบภายใน IND144 ภาคการศึกษาที่ 2
ชานนท์ วาสิงหน
พื้นฐานคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (BASIC COMPUTER FOR DESIGN) บางเขน. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. การออกแบบภายใน IND191 ภาคการศึกษาที่ 2
ณัฐฐา สววิบูลย์
การออกแบบภายใน 2 (INTERIOR DESIGN 2) บางเขน. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. การออกแบบภายใน IND214 ภาคการศึกษาที่ 1
ชานนท์ วาสิงหน
อานนท์ พรหมศิริ
นภัส วัฒโนภาส
การออกแบบภายใน 3 (INTERIOR DESIGN 3) บางเขน. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. การออกแบบภายใน IND215 ภาคการศึกษาที่ 2
ณัฐวุฒิ กิ่งตระการ
อานนท์ พรหมศิริ
นภัส วัฒโนภาส
วัสดุและการก่อสร้างตกแต่งภายใน (MATERIALS & CONSTRUCTION FOR INTERIOR DESIGN) บางเขน. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. การออกแบบภายใน IND251 ภาคการศึกษาที่ 1
ชานนท์ วาสิงหน
ขวัญพร บุนนาค
การก่อสร้างตกแต่งภายใน (CONSTRUCTION FOR INTERIOR DESIGN) บางเขน. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. การออกแบบภายใน IND252 ภาคการศึกษาที่ 2
ชานนท์ วาสิงหน
ขวัญพร บุนนาค
การออกแบบเครื่องเรือน (FURNITURE DESIGN) บางเขน. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. การออกแบบภายใน IND261 ภาคการศึกษาที่ 1
ขวัญพร บุนนาค
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก (COMPUTER GRAPHICS) บางเขน. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. การออกแบบภายใน IND292 ภาคการศึกษาที่ 1
ณัฐฐา สววิบูลย์
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1 (COMPUTER AID DESIGN 1) บางเขน. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. การออกแบบภายใน IND293 ภาคการศึกษาที่ 1
ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์
ณัฐฐา สววิบูลย์
เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวเบื้องต้น (INTRODUCTION TO EMBEDDED SYSTEM) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE100 ภาคการศึกษาที่ 1
สุรชัย ทองแก้ว
พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (FUNDAMENTAL OF PROGRAMMING) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE103 ภาคการศึกษาที่ 1
ภูริลาภ จุฑาวัชระพล
ผิน ฉัตรแก้วมณี
โครงสร้างข้อมูลการออกแบบขั้นตอนวิธี (DATA STRUCTURE ALGORITHMS) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE113 ภาคการศึกษาที่ 2
ภูริลาภ จุฑาวัชระพล
ผิน ฉัตรแก้วมณี
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OBJECT ORIENTED PROGRAMMING) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE121 ภาคการศึกษาที่ 2
ภูริลาภ จุฑาวัชระพล
สุรชัย ทองแก้ว
โปรแกรมประยุกต์สําหรับวิศวกรรม (APPLICATION PROGRAMMING FOR ENGINEERING) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE122 ภาคการศึกษาที่ 2
จิโรจน์ จริตควร
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ELECTRICAL CIRCUIT ANALYSIS FOR COMPUTER ENGINEERING) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE212 ภาคการศึกษาที่ 1
จิโรจน์ จริตควร
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ELECTRONICS FOR COMPUTER ENGINEERING) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE213 ภาคการศึกษาที่ 2
จิโรจน์ จริตควร
โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (COMPUTER ARCHITECTURE ORGANIZATION) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE214 ภาคการศึกษาที่ 2
สุรชัย ทองแก้ว
นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์
การออกแบบระบบดิจิทัล (DIGITAL SYSTEM DESIGN) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE243 ภาคการศึกษาที่ 1
จิโรจน์ จริตควร
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (SOFTWARE ENGINEERING) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE302 ภาคการศึกษาที่ 2
มาสวีร์ มาศดิศรโชติ
ภูริลาภ จุฑาวัชระพล
ระบบปฏิบัติการสําหรับสมองกลฝังตัว (OPERATING SYSTEM FOR SYSTEM) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE405 ไม่ระบุ
ผิน ฉัตรแก้วมณี
การประมวลภาพแบบดิจิทัล (DIGITAL IMAGE PROCESSING) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE422 ไม่ระบุ
ผิน ฉัตรแก้วมณี
โปรแกรมประยุกต์ 1 (APPLIED PROGRAM LANGUAGE 1) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE451 ไม่ระบุ
ภูริลาภ จุฑาวัชระพล
นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์
การออกแบบและพัฒนาวงจรวีแอลเอสไอ 1 (VLSI DESIGN AND DEVELOPMENT I) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE464 ไม่ระบุ
นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์
จิโรจน์ จริตควร
การออกแบบระบบเครือข่ายการติดตั้งและกรณีศึกษา 1 (NETWORK DESIGN, IMPLEMENTATION AND CASE STUDY I) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE486 ไม่ระบุ
ภูริลาภ จุฑาวัชระพล
นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์
หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (SPECIAL TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING 1) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE495 ไม่ระบุ
สุรชัย ทองแก้ว
หัวข้อพิเศษในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 (SPECIAL TOPICS IN COMPUTER ENGINEERING 2) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE496 ไม่ระบุ
สุรชัย ทองแก้ว
เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (COMPUTER ENGINEERING PRE-COOPERATIVE EDUCATION) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE498 ภาคการศึกษาที่ 1
จิโรจน์ จริตควร
เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (OPEN UP CAREER PATH IN INFORMATION TECHNOLOGY) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CSC199 ภาคการศึกษาที่ 1
ปราลี มณีรัตน์
คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง (DISCRETE MATHEMATICS) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ MAT231 ภาคการศึกษาที่ 2
ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล
ความน่าจะเป็นและสถิติ (PROBABILITY AND STATISTICS) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ MAT320 ภาคการศึกษาที่ 1
อำนาจ วังจีน
เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (OPEN UP CAREER PATH IN INFORMATION THCHNOLOGY) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ICT199 ภาคการศึกษาที่ 2
ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล
นวัตกรรมการเขียนชุดคําสั่งบนอุปกรณ์โมบาย 1 (INNOVATIVE MOBILE PROGRAMMING 1) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ICT203 ภาคการศึกษาที่ 2
มาลิวรรณ บุญพลอย
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ICT219 ภาคการศึกษาที่ 2
ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล
ธนา สุขวารี
เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า (BIG DATA TECHNOLOGY) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ICT220 ภาคการศึกษาที่ 2
มาสวีร์ มาศดิศรโชติ
การบริหารจัดการทางสารสนเทศและความมั่นคง (INFORMATION MANAGEMENT AND SECURITY) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ICT306 ภาคการศึกษาที่ 1
นวรัตน์ แซ่โค้ว
สุพล พรหมมาพันธุ์
การบริหารฐานข้อมูล (DATABASE ADMINISTRATION) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ICT309 ภาคการศึกษาที่ 2
มาลิวรรณ บุญพลอย
การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี (INTEGRATIVE PROGRAMMING AND TECHNOLOGIES) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ICT311 ภาคการศึกษาที่ 2
อิศรา นาคะวิสุทธิ์
สถาปัตยกรรมและการบูรณาการ (SYSTEM INTEGRATION AND ARCHITECTURE) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ICT312 ภาคการศึกษาที่ 1
อิศรา นาคะวิสุทธิ์
ระบบปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ระดับพื้นฐาน (INTRODUCTION TO COMMERCIAL OPERATING SYSTEM) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ICT315 ภาคการศึกษาที่ 1
สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก
ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล
เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ (COMPUTER NETWORKS TECHNOLOGY AND CLOUD COMPUTING) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ICT316 ภาคการศึกษาที่ 2
สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก
ทินภัทร บริรักษ์
อิศรา นาคะวิสุทธิ์
การออกแบบระบบเครือข่าย การติดตั้งและกรณีศึกษา (NETWORK DESIGN IMPLEMENTATION AND CASE STUDY) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ICT317 ภาคการศึกษาที่ 2
อิศรา นาคะวิสุทธิ์
การบริหารและการบํารุงรักษาระบบ (SYSTEM ADMINISTRATION AND MAINTENTENANCE) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ICT401 ภาคการศึกษาที่ 1
ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ
การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT PREPARATION) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ICT491 ภาคการศึกษาที่ 1
อิศรา นาคะวิสุทธิ์
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ICT492 ภาคการศึกษาที่ 2
อิศรา นาคะวิสุทธิ์
เตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY PRE-COOPERATIVE EDUCATION) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ICT498 ภาคการศึกษาที่ 1
อิศรา นาคะวิสุทธิ์
เทคโนโลยีโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS TECHNOLOGY) บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT104 ภาคการศึกษาที่ 2
ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล
คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ บางเขน. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร MAT119 ภาคการศึกษาที่ 2
ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ
ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP) บางเขน. คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม. สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม BUS208 ภาคการศึกษาที่ 2
สิรินธร สินจินดาวงศ์
สมเกียรติ กรวยสวัสดิ์
เกรียงไกร สัจจะหฤทัย
สุภาพร สอนอินทร์
พลวัตทางการตลาด (MARKETING DYNAMICS) บางเขน. คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม. สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม BUS211 ภาคการศึกษาที่ 1
นภดล พิมสาร
องค์การในยุคดิจิทัล (DIGITAL AGE ORGANIZATION) บางเขน. คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม. สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม BUS308 ภาคการศึกษาที่ 1
นภดล พิมสาร
การสื่อสารเชิงบูรณาการ (INTEGRATED COMMUNICATION) บางเขน. คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม. สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม CMM308 ภาคการศึกษาที่ 2
กาญจนา มีศิลปวิกกัย
เกรียงไกร สัจจะหฤทัย
การออกแบบแนวคิดเชิงนวัตกรรม (INNOVATIVE DESIGN CONCEPT) บางเขน. คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม. สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม IAI110 ภาคการศึกษาที่ 1
การสร้างคุณค่าด้วยนวัตกรรมทางความคิด (VALUE ADDED CREATIVE THINKING) บางเขน. คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม. สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม IAI113 ภาคการศึกษาที่ 2
เกรียงไกร สัจจะหฤทัย
การประยุกต์ใช้ IOT สําหรับธุรกิจ (APPLY IOT IN BUSINESS) บางเขน. คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม. สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม IAI226 ไม่ระบุ
สุรชัย ทองแก้ว
การออกแบบประสบการณ์และส่วนประสานงานผู้ใช้ (USER EXPERIENCE AND USER INTERFACE DESIGN) บางเขน. คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม. สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม IAI239 ไม่ระบุ
วีรภัทร สุธีรางกูร
การปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยดิจิทัล (BUSINESS DIGITAL TRANSFORMATION) บางเขน. คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม. สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม IAI243 ไม่ระบุ
สุธินี มงคล
พฤติกรรมผู้บริโภค บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) BSC211 ภาคการศึกษาที่ 2
Jorge Arroyo, Jorge
เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) BSC214 ภาคการศึกษาที่ 2
พฤติกรรมองค์กร บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) BSC253 ภาคการศึกษาที่ 2
Jorge Arroyo, Jorge
การเงินธุรกิจ บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) BSC257 ภาคการศึกษาที่ 2
สุภาวดี นนทแก้ว
Weidong Lin
หลักการจัดการ บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) BSC259 ภาคการศึกษาที่ 2
Rohit Agarwal
Weidong Lin
PRE-INTERMEDIATE CHINESE บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) CHN124 ไม่ระบุ
Dongdong Qin
ADVANCED CHINESE บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) CHN222 ไม่ระบุ
Dongdong Qin
PRE-INTERMEDIATE FRENCH บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) FRN124 ไม่ระบุ
ADVANCED FRENCH บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) FRN222 ไม่ระบุ
บุคลิกภาพและการพัฒนาอัตลักษณ์ บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) IAB113 ภาคการศึกษาที่ 2
จิตวิทยาการบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) IAB115 ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนเด่น วิบูลย์พันธุ์
ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) IAB117 ภาคการศึกษาที่ 1
วสวัตติ์ สุติญญามณี
ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) IAB119 ภาคการศึกษาที่ 2
ธนภรณ์ กริยาผล
คําศัพท์ทางด้านการบิน 2 บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) IAB121 ภาคการศึกษาที่ 1
คําศัพท์ทางด้านการบิน 3 บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) IAB122 ภาคการศึกษาที่ 2
กฎหมายการบิน บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) IAB212 ภาคการศึกษาที่ 1
การจัดการและการดําเนินงานท่าอากาศยาน บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) IAB221 ไม่ระบุ
วสวัตติ์ สุติญญามณี
การบริการผู้โดยสารภาคพื้น บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) IAB222 ไม่ระบุ
วสวัตติ์ สุติญญามณี
การขนส่งสินค้าทางอากาศ บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) IAB241 ไม่ระบุ
เดือนเด่น วิบูลย์พันธุ์
การขายและการตลาดสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) IAB311 ไม่ระบุ
วสวัตติ์ สุติญญามณี
การบริหารเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมบริการ บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) IAB312 ไม่ระบุ
เดือนเด่น วิบูลย์พันธุ์
การบริหารทรัพยากรการบิน บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) IAB323 ไม่ระบุ
โภชนาการและครัวการบิน บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) IAB324 ไม่ระบุ
วสวัตติ์ สุติญญามณี
การสํารองที่นั่งและงานบัตรโดยสาร บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) IAB326 ไม่ระบุ
การบริการบนเครื่องบิน บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. ธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) IAB327 ไม่ระบุ
การบริหารการบริการ บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. การจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) BBM205 ภาคการศึกษาที่ 1
Jorge Arroyo, Jorge
กลยุทธ์การตลาด บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. การจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) BBM206 ภาคการศึกษาที่ 2
พุทธิพงษ์ อนันตโสภณ
การทำความเข้าใจและการใช้รายงานทางการเงิน บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. การจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) BBM207 ภาคการศึกษาที่ 1
สุภาวดี นนทแก้ว
Weidong Lin
แผนธุรกิจและโมเดลธุรกิจแคนวาส บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. การจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) BBM310 ไม่ระบุ
วรกัญญา สิริพิเดช
การกำกับดูแล: แนวคิดและการสร้างทักษะ บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. การจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) BBM316 ไม่ระบุ
Jorge Arroyo, Jorge
การจัดการไมซ์ บางเขน. วิทยาลัยนานาชาติ. การจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) BBM341 ไม่ระบุ
ธนภรณ์ กริยาผล

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111