ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs =

ดัวร์, จอห์น

ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs = Measure What Matters / ORS Measure What Matters John Doerr, เขียน ; ดไนยา ตั้งอุทัยสุข, แปล - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562 - 392 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

ภาคผนวก

OKRs ภาคปฏิบัติ--โลกใบใหม่ของการทำงาน หน้า 23-238 โลกใบาใหม่ของการทำงาน หน้า 239-372

9786160834549 360


การวางแผนธุรกิจ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
สมรรถนะ
เป้าหมาย (จิตวิทยา)
ประสิทธิผลองค์การ
OBJECTIVES AND KEY RESULTS (OKR)

HD 30.28 / ด362ต 2562

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111