Personal OKRs ชีวิตจะสำเร็จตามเป้าหมาย ถ้าวัดผลได้เป็นระบบ /

นภดล ร่มโพธิ์

Personal OKRs ชีวิตจะสำเร็จตามเป้าหมาย ถ้าวัดผลได้เป็นระบบ / นภดล ร่มโพธิ์ - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564 - 147 หน้า ; 21 ซม.

ทำไมต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ -- OKRs คืออะไร -- การสร้างคุณค่า (Value) ของชีวิต -- การสร้างพันธกิจ (Mission) ของชีวิต -- การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision) ของชีวิต -- การสร้าง OKRs สำหรับชีวิตประจำวัน -- ตัวอย่าง OKRs ในชีวิตประจำวัน -- การนำเอา OKRs ไปใช้ -- ปัญหาในการใช้ OKRs -- คำถามที่พบบ่อย -- ชีวิตเปลี่ยนไปหลังใช้่ OKRs -- บทสรุป

9786161841119


การบริหารคุณภาพโดยรวม
การพัฒนาองค์การ
ประสิทธิผลองค์การ--การวัด
การบริหารองค์การ
OBJECTIVES AND KEY RESULTS (OKR)
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

HD 30.28 / น191พ 2564

Share this title:

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กทม.)
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : 02-579-1111, 02-561-2222
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ชลบุรี)
79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel : 038-146-123
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ขอนแก่น)
182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel : 043-224-111